WE'RE HIRING NOW

Be a next Life oner! We are looking for passionate and talented people can join our journey.

Merchandiser

01 Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

CAD Specialist

01 Nhân Viên Triển Khai Kỹ Thuật

Graphic Designer

01 Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Brand Design

Tuyển dụng đã hoàn thành

Interior Designer

Tuyển dụng đã hoàn thành

Marketing Team

Tuyển dụng đã hoàn thành

Interpreter

Tuyển dụng đã hoàn thành