top of page

WE'RE HIRING NOW

Be a next Life oner! We are looking for passionate and talented people can join our journey.

Merchandiser

01 Nhân viên phát triển kinh doanh - chuỗi cung ứng

2D Technical Drawing

01 Nhân viên triển khai kỹ thuật

Graphic Designer

01 Nhân viên thiết kế đồ họa

Brand Design

Tuyển dụng đã hoàn thành

Interior Designer

01 Nhân viên thiết kế nội thất 3D

Marketing Team

Tuyển dụng đã hoàn thành

Interpreter

Tuyển dụng đã hoàn thành

B2B Sales

01 Nhân viên kinh doanh

Product Content Editor

01 Biên tập viên

bottom of page