top of page

Chính sách quyền riêng tư của Ứng dụng Lifeon

LifeOn (sau đây gọi là "Công ty") coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên trong ứng dụng di động (sau đây gọi là "Ứng dụng") do Công ty cung cấp và tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân trong các luật liên quan đến thông tin cá nhân.

Công ty quy định chính sách xử lý thông tin cá nhân như sau để nhằm thông báo cho thành viên  về mục đích và phương thức sử dụng thông tin cá nhân của thành viên đã cung cấp cho Công ty và những biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân.

Chính sách bảo mật ứng dụng của Công ty có thể được thay đổi khi các điều khoản trong các bộ luật liên quan thay đổi cũng như khi các điều khoản cũng như chính sách nội bộ của Công ty thay đổi. Khi thay đổi nội dung chính sách quyền riêng tư, Công ty sẽ thông báo về các điều khoản thay đổi trên màn hình ứng dụng. Thành viên được khuyến khích kiểm tra nội dung chính sách bảo mật thường xuyên. 

1. Life thu thập, sử dụng, cung cấp và hủy các thông tin cá nhân sau tùy theo hình thức sử dụng ứng dụng

1.1 Mục đích thu thập/ sử dụng thông tin các nhân

Thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng để sử dụng ứng dụng của Công ty với tư cách là thành viên của Công ty, và ngoài mục đích đó, Công ty không sử dụng cho mục đích khác. Khi có sự thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân, Công ty cần nhận được sự đồng ý từ thành viên.  

 

Thành viên

 

Phương pháp thu thập thông tin

 

Hạng mục thu thập

 

Mục đích sử dụng

 

Thời gian sử dụng/

lưu trữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên

thông thường

 

Đăng ký thành viên ( Bắt buộc )

Tên

địa chỉ email

Phân biệt người dùng để sử dụng dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký

thành viên

( không bắt buộc)

 

 

 

ID Facebook, Zalo

 

Đăng nhập nhanh chóng qua tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo

 

Hình ảnh đại diện, ngày tháng năm sinh, giới tính, loại hình và kích thước nhà, sở thích về nội thất, địa chỉ homepage của người sử dụng, thành viên trong gia đình

 

 

 

 

Đăng nhập nhanh chóng qua tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo

 

 

Thông tin cá nhân sẽ được hủy khi đạt được mục đích sử dụng. Tuy nhiên , Thông tin các nhân có thể được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định để kiểm tra thông tin giao dịch theo các quy định của pháp luật như luật bảo vệ người tiêu dùng . Và sau khi hủy tài khoản, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ trong vòng 1 tháng để nhằm tránh tình trạng sau khi rút khỏi tư cách thành viên, người dùng liên tục lặp lại quá trình đăng ký , hủy bỏ quyền thành viên để trục lợi về mặt kinh tế như nhận phiếu giảm giá, quà tặng sự kiện do Công ty cung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên kinh doanh

 

Đăng ký thành viên ( Bắt buộc )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký thành viên ( không bắt buộc)

 

 

 

 

 

 

Mua thiết kế

 

Tên, địa chỉ, website công ty

 

Số điện thoại, mã số thuế, số đăng ký kinh doanh

 

 

 

Phân biệt người dùng để sử dụng dịch vụ

 

Hình ảnh đại diện, ngày tháng năm sinh, giới tính, loại hình và kích thước nhà, sở thích về nội thất, địa chỉ homepage của người sử dụng, thành viên trong gia đình

 

 

 

 

 

Quảng cáo, tiếp thị như giới thiệu cho Thành viên thông thường

 

Địa chỉ mail nhận tệp thiết kế

 

Gửi file

thiết kế

 

Thông tin thanh toán (công ty phát hành thẻ, số thẻ, tên ngân hàng, số tài khoản thanh toán)

 

 

Tiến hành thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin cá nhân sẽ được hủy khi đạt được mục đích sử dụng. Tuy nhiên , Thông tin các nhân có thể được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định để kiểm tra thông tin giao dịch theo các quy định của pháp luật như luật bảo vệ người tiêu dùng . Và sau khi hủy tài khoản, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ trong vòng 1 tháng để nhằm tránh tình trạng sau khi rút khỏi tư cách thành viên, người dùng liên tục lặp lại quá trình đăng ký , hủy bỏ quyền thành viên để trục lợi về mặt kinh tế như nhận phiếu giảm giá, quà tặng sự kiện do Công ty cung cấp

1.2 Phương pháp thu thập thông tin cá nhân

1.2.1 Khi người dùng đồng ý với việc thu thập thông tin cá nhân và trực tiếp nhập thông tin trong quá trình đăng ký thành viên và sử dụng ứng dụng, thông tin cá nhân tương ứng sẽ được thu thập.

1.2.2 Trong quá trình tư vấn thông qua trung tâm khách hàng, thông tin cá nhân của người dùng có thể được thu thập thông qua các trang web, email và các cuộc gọi điện thoại.

1.2.3 Thông tin cá nhân có thể được cung cấp từ các Công ty bên ngoài hoặc tổ chức liên kết với Công ty và trong trường hợp này, thông tin cá nhân được thu thập sau khi được người dùng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân từ Công ty liên kết.

1.3 Thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân

1.3.1. Công ty xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân trong thời hạn lưu giữ và sử dụng đã thỏa thuận khi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng.

  - Thông tin thành viên: tối đa 1 tháng sau khi rút thành viên

  - Cho đến khi xử lý xong các quan hệ công nợ phải thu theo việc sử dụng ứng dụng

1.3.2 Sau khi hủy tài khoản, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ trong vòng 1 tháng để nhằm tránh tình trạng sau khi rút khỏi tư cách thành viên, người dùng liên tục lặp lại quá trình đăng ký , hủy bỏ quyền thành viên để  trục lợi về mặt kinh tế như nhận phiếu giảm giá, quà tặng sự kiện do Công ty cung cấp hay làm các hành vi bất hợp pháp.

1.3.3 Tuy nhiên, thông tin cá nhân có thể được lưu giữ trong một thời gian nhất định để xác nhận mối quan hệ giao dịch phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan như Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.

2. Thông tin cá nhân do Công ty lưu trữ có thể được cung cấp cho bên thứ ba trong phạm vi mục đích thu thập nhằm cung cấp ứng dụng hoặc tuân thủ các trách nhiệm được quy định trong luật và quy định.

2.1 Công ty chỉ xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong phạm vi quy định và chỉ cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong trường hợp được sự đồng ý của chủ thể cung cấp thông tin và các quy định đặc biệt của pháp luật.

2.2 Với mục đích cung cấp ứng dụng cho người dùng, Công ty có thể cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba kinh doanh với Công ty.

2.3 Công ty có thể cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng cho Bên Thứ Ba bao gồm

  • Đối tác của Công ty

  • Các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển

  • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm: Cố vấn pháp lý, Cố vấn tài chính và Chuyên gia tư vấn;

  • Các Cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.

3. Công ty có thể ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân để nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như ứng dụng cho trường hợp sau đây.

3.1 Công ty có thể ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân cho người khác để các ứng dụng được cải thiện và chạy trơn tru hơn. Trong trường hợp này, Công ty sẽ thông báo trước cho người dùng về tất cả các nội dung dưới đây và phải nhận được sự đồng ý từ người dùng.

 (1)  Người được ủy thác xử lý thông tin cá nhân

 (2) Nội dung liên quan về việc ủy thác xử lý thông tin cá nhân

4. Công ty có thể cung cấp cho người dùng liên kết để đến các trang web , thông tin và tài liệu của công ty khác (số điện thoại, địa chỉ email).

Khi Công ty cung cấp cho người dùng các liên kết đến các trang web hoặc tài liệu của các công ty khác, cũng như số điện thoại hoặc địa chỉ email, Công ty không có bất kỳ quyền kiểm soát nào  đối với các trang web và tài liệu, email và số điện thoại bên ngoài, vì vậy Công ty cũng không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về chất lượng dịch vụ của những liên kết bên ngoài đó. 

Nếu thành viên nhấp vào liên kết do Công ty cung cấp trên ứng dụng và màn hình ứng dụng chuyển đến một trang khác, chính sách bảo mật của trang đó không liên quan đến Công ty và người dùng được khuyến khích nên xem chính sách của trang mới truy cập đó. 

5. Thành viên và người đại diện pháp luật của thành viên có thể thực hiện các quyền sau.

5.1 Người dùng và đại diện hợp pháp của họ có thể yêu cầu chỉnh sửa, rút ​​lại sự đồng ý hoặc xóa thông tin đã thu thập bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, một số hoặc tất cả các tính năng trên ứng dụng có thể bị hạn chế khi người dùng xóa/ hay thu hồi sự đồng ý.

5.2 : Tra cứu , thay đổi và chỉnh sửa thông tin cá nhân : Thành viên có thể xử lý bằng cách vào menu ‘Trang  của tôi> Hồ sơ> Chỉnh sửa hồ sơ’ trên trang chủ. Công ty sẽ không sử dụng hoặc cung cấp thông tin này cho người khác cho đến khi quá trình xử lý hoàn tất. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân không chính xác đã được cung cấp cho bên thứ ba vì một lý do hợp lý nào đó, thì Công ty sẽ thông báo  bên thứ ba ngay lập tức và thực hiện các biện pháp để sửa đổi thông tin.

5.3 Xóa/ thu hồi sự đồng ý : Thành viên có thể yêu cầu rút lại hoặc hủy bỏ sự đồng ý về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Công ty qua địa chỉ email customer@lifeonkorea.com. Tuy nhiên, khi thành viên rút lại sự đồng ý , việc sử dụng một số/ hoặc toàn bộ tính năng của ứng dụng sẽ bị hạn chế. 

5.4 Hủy bỏ tư cách thành viên : Thành viên có thể hủy bỏ tư cách thành viên của mình qua email customer@lifeonkorea.com.

6. Việc tự động thu thập thông tin cá nhân và các hạng mục liên quan đến việc từ chối như sau: 

Công ty sử dụng cookie để lưu trữ và tìm kiếm thông tin người dùng. Cookie là các tệp văn bản rất nhỏ mà trang web gửi đến trình duyệt máy tính của người dùng và được lưu trữ trên đĩa cứng máy tính của người dùng.

① Mục đích sử dụng cookie

    - Cookie được sử dụng để cung cấp các ứng dụng sao cho phù hợp với từng cá nhân

      như taget marketing thông qua việc phân tích người dùng như số lần truy cập, tần

      suất tham gia vào các sự kiện, xác định hình thức sử dụng và lĩnh vực quan tâm,   

      phân tích thời gian sử dụng và tần suất truy cập.

② Cài đặt , sử dụng và từ chối cookie

    - Người dùng có quyền tùy chọn cài đặt cookie và có thể từ chối lưu trữ hoặc xóa các 

      cookie này bất kỳ lúc nào.

    - Có thể đặt cookie bằng cách chọn các tùy chọn cho từng trình duyệt web

      ① Cho phép tất cả cookie

      ② Kiểm tra mỗi khi cookie được lưu và

      ③ Từ chối lưu tất cả cookie.

    - Phương pháp thiết lập các cookie này sẽ khác nhau tùy thuộc vào trình duyệt web,          vì vậy vui lòng tham khảo phần trợ giúp trên từng trình duyệt để biết thêm chi tiết.

    - Internet Explorer: Chọn menu Công cụ> Chọn Tùy chọn Internet> Nhấp vào tab

      Quyền riêng tư> Để chế độ riêng tư

    - Chrome: Chọn menu Cài đặt> Chọn Hiển thị cài đặt nâng cao>

       Bảo mật - Chọn Cài đặt nội dung> Cài đặt cấp cookie

    - Firefox: Chọn menu Tùy chọn> Chọn Thông tin cá nhân> Lịch sử - Cài đặt tùy chỉnh> 

      Cài đặt cấp cookie

    - Safari: Chọn menu Tùy chọn> tab Bảo mật> Cài đặt cấp dữ liệu cookie và trang web

    - Tuy nhiên, nếu  từ chối lưu trữ cookie, người dùng có thể gặp khó khăn khi sử dụng

       một số ứng dụng, chẳng hạn như ứng dụng có yêu cầu đăng nhập.

7. Công ty đang nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách chuẩn bị các biện pháp bảo vệ kỹ thuật / quản lý  thông tin cá nhân trong quá trình xử lý thông tin cá nhân của người dùng.

Công ty đang thực hiện các biện pháp bảo vệ kỹ thuật / quản lý dưới đây nằm đảm bảo an toàn để  thông tin cá nhân không bị mất, đánh cắp, rò rỉ, thay đổi hoặc hư hỏng trong quá trình xử lý thông tin cá nhân của người dùng.

7.1 Mã hóa mật khẩu

- Mật khẩu của người dùng được lưu trữ và quản lý bằng mã hóa một chiều, chỉ người biết mật khẩu mới có thể xác nhận và thay đổi thông tin cá nhân.

7.2 Giảm thiểu và đào tạo định kỳ cho nhân viên phụ trách xử lý thông tin cá nhân

- Người xử lý thông tin cá nhân của Công ty được tối thiểu hóa và hạn chế bởi người phụ trách và khi có sự thay đổi về nhân sự, như nghỉ hưu hoặc thay đổi công việc, quyền hạn của nhân viên đó được thay đổi hoặc hủy bỏ ngay lập tức để kiểm soát quyền truy cập vào thông tin cá nhân.

 - Công ty đang cố gắng hết sức để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân và quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn bằng cách tiến hành đào tạo thường xuyên cho những người phụ trách xử lý thông tin cá nhân. 

8. Nghĩa vụ của người dùng

8.1 Người dùng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của luật bảo vệ thông tin cá nhân để giữ an toàn cho thông tin cá nhân của chính mình.

8.2 Người dùng có nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của mình một cách an toàn và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào do sơ suất của người dùng. Vì vậy, người dùng có nghĩa vụ cố gắng quản lý triệt để ID và mật khẩu của mình và thay đổi định kỳ để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

8.3 Người dùng có trách nhiệm nhập chính xác và duy trì cập nhật thông tin cá nhân của mình. Người dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào xảy ra do người dùng nhập thông tin không chính xác.

 

8.4 Người dùng cũng có nghĩa vụ không xâm phạm hoặc làm rò rỉ thông tin cá nhân của người khác. Nếu người dùng xâm phạm hoặc làm rò rỉ thông tin cá nhân của người khác biết được qua trong ứng dụng, người dùng có thể bị xử lý theo các quy định của pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

 

9. Thông tin liên hệ khi có yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân

9.1 Người dùng có thể hỏi về mọi thông tin liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, xử lý khiếu nại, khắc phục thiệt hại,... phát sinh trong quá trình sử dụng ứng dụng (hoặc dịch vụ) do Công ty cung cấp cho người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân và trung tâm hỗ trợ khách hàng, Công ty có trách nhiệm phản hồi và xử lý kịp thời đối với những phản hồi của người dùng .

9.2  Thông tin liên hệ

10. Chính sách liên quan đến những thay đổi đối với chính sách xử lý thông tin cá nhân như sau.

Chính sách xử lý thông tin cá nhân này có hiệu lực kể từ ngày thi hành, và nếu có bất kỳ sự bổ sung, xóa, chỉnh sửa, thay đổi nào theo pháp luật và quy định, Công ty sẽ thông báo cho người dùng trong vòng 7 ngày trước ngày thực hiện bản thay đổi. Ngoài ra, trong trường hợp có những thay đổi trong chính sách xử lý thông tin do những lý do không thể tránh khỏi  như có thay đổi về chính sách chung của Công ty hoặc do các quy định của điều luật liên quan , Công ty sẽ kịp thời thông báo trên ứng dụng và người dùng được khuyến khích nên thường xuyên cập nhật các chính sách mới. 

Ngày thi hành : 2021. 06. 07

bottom of page